Flight Logs. (PIREP)


FS Flight Keeper

Flights for Logbook ‘Round the World.’ (21)

Date Aircraft Origin Destination Flight Time Night Time Block Time Block Fuel (lbs) Distance (nm) Score
17/07/2011 C208B Grand Caravan EISPC HKMB HAAB 03:22 00:00 03:26 1,066 519 75.00%
17/07/2011 C208B Grand Caravan EISPC HKRE HKMB 01:52 00:00 02:00 610 265 92.50%
16/07/2011 C208B Grand Caravan EISPC HTKJ HKRE 01:11 00:00 01:31 382 179 85.00%
02/07/2011 C208B Grand Caravan EISPC HTKJ HTKJ 01:11 00:00 01:18 270 147 NA
23/06/2011 C208B Grand Caravan EISPC HTZA HTKJ 01:29 00:00 01:32 520 238 65.00%
14/06/2011 C208B Grand Caravan EISPC HTDA HTZA 00:23 00:00 00:30 118 52 80.00%
13/06/2011 C208B Grand Caravan EISPC HTDO HTDA 01:34 00:01 01:38 512 226 100.00%
12/06/2011 C208B Grand Caravan EISPC HTKT HTDO 00:27 00:00 00:29 136 60 100.00%
31/05/2011 A2A Piper Cub HTKD HTKT 01:12 00:00 01:13 26 80 0.00%
10/05/2011 Douglas DC-3 HTTB HTKD 01:05 00:00 01:11 724 180 95.00%
08/05/2011 Douglas DC3PWk FZRF HTTB 01:28 00:00 01:33 818 233 95.00%
10/04/2011 Douglas DC3RTW FLBA FZRF 01:21 00:00 01:26 804 231 77.50%
07/04/2011 Douglas DC3rtw FWCT FLBA 00:50 00:00 00:58 552 126 95.00%
06/04/2011 Douglas DC3rtw FWUU FWCT 01:06 00:00 01:16 254 162 70.00%
31/03/2011 Douglas DC3PWk HTTU FWUU 01:27 00:00 01:45 855 239 55.00%
27/03/2011 Douglas DC-3 Viewmaster – Metal HTMT HTTU 01:32 00:00 01:35 774 210 87.50%
27/03/2011 Douglas DC-3 Viewmaster – Metal HTMT HTMT 00:44 00:00 00:51 370 98 60.00%
26/03/2011 Douglas DC-3 Viewmaster – Metal FMCH HTMT 01:32 00:00 01:38 818 218 90.00%
25/03/2011 Douglas DC-3 Viewmaster – Metal FMCI FMCH 00:33 00:00 00:38 290 75 100.00%
25/03/2011 Douglas DC-3 Viewmaster – Metal FMCZ FMCI 00:52 00:00 01:02 469 121 85.00%
24/03/2011 Douglas DC-3 Viewmaster – Metal FMNK FMCZ 02:01 00:00 02:07 1,077 277 40.00%
TOTAL       27:12 00:01 29:37 11,445 3936 77.38%


Leave a Reply